Dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

ZAPRASZA

rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2019/2020, na spotkanie organizacyjno-informacyjne, które odbędzie się w dniu 4.06.2019 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w świetlicy szkolnej (sala numer 120).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

DYREKTOR I WYCHOWAWCY

____________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LEONIDA TELIGI W KAMIENIU POMORSKIM  ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O DOKONANIE ZAPISÓW DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ  NA R. SZK. 2019/2020 Z OBWODU SZKOŁY. ZAPISÓW DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE AKTU URODZENIA DZIECKA.

PROSI SIĘ RÓWNIEŻ O PESEL DZIECKA. ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.(W MARCU 2019 R. w godz. 8.00- 14.00)

DO OBWODU  SZKOŁY NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE ULICE I MIEJSCOWOŚCI:

ULICE: – Fryderyka Chopina, Jana Długosza, Gryficka, Jaśminowa, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, 3 Maja, Jana Matejki, Cypriana Kamila Norwida, Nowoogrodowa, Nowoprojektowana, Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego, Polna, Pogodna, IV Pułku Piechoty, Władysława Reymonta, Różana, Rzemieślnicza,  Szczecińska, Karola Szymanowskiego, Tęczowa, Topolowa, Urocza, Warcisława I, Henryka Wieniawskiego, Willowa, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wolińska, Wspólna, Za Chmurką, Żółcińska, Brzozowa, Jana Kochanowskiego, Kwiatów Polnych, Osiedle Bolesława Prusa, Radosna,  Witolda Lutosławskiego, Piotra Czajkowskiego, Stefana Stuligrosza, Lazurowa, Czesława Niemena,  Spokojna

MIEJSCOWOŚCI: – Chrząszczewo, Chrząszczewko, Buniewice, Żółcino, Grabowo, Rzewnowo, Rzewnówko, Trzebieszewo, Świniec, Borucin, Grębowo, Mokrawica, Strzeżewo, Strzeżewko, Chrząstowo. Borzysław, Ducino, Ganiec, Giżkowo, Górki, Jarzysław, Kukań, Płastkowo, Rarwino, Rekowo, Stawnik,  Stawno, Szumiąca, Śniatowo.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Zebrania klas I-III rok szkolny 2018/2019

I półrocze

 1. 10-11.09.2018 – klasy I-III
 2. 01-02.10.2018 – klasy I
 3. 19-20.01.2019 – klasy I –III

II półrocze

 1. 18-19.03.2019 – klasy I-III
 2. maj 2019 – w razie potrzeby

Zebrania klas IV-VIII rok szkolny 2018/2019

I półrocze

 1. 10-11.09.2018 – klasy IV-VIII
 2. 26-27.11.2018 – klasy IV-VII
 3. 11.2018 – klasy VIII
 4. 21-22.01.2019 –klasy IV-VIII

Propozycje ocen niedostatecznych nauczyciele wystawiają do 12.12.2018.

Wychowawcy przekazują informacje rodzicom do 14.12.2018.

Proponowane oceny nauczyciele wystawiają do 4.01.2019.

Wychowawcy przekazują propozycje ocen rodzicom do 8.01.2019.

Ferie zimowe 28 stycznia-8 lutego 2019 roku.

Rada Klasyfikacyjna – 22 stycznia 2019 roku.

II półrocze

 1. 25-26.03.2019– klasy IV-VIII
 2. 27-28.05.2019– klasy IV-VIII

Propozycje ocen niedostatecznych nauczyciele wystawiają do 17.052019.

Wychowawcy przekazują informacje rodzicom do 21.05.2019.

Proponowane oceny nauczyciele wystawiają do 3.06.2019.

Wychowawcy przekazują propozycje ocen rodzicom do 4.06.2019.

Rada Klasyfikacyjna – 13 czerwca 2019 roku.

21 czerwca 2019 roku – zakończenie roku szkolnego

_______________________________________

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana – rodzica uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 9, tel: 91 38 20784, mail: sp2kamienpom@op.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 9, tel: 91 38 20784, mail: bs.inspektor@wp.pl
 2. Dane osobowe Pani/Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych w placówce.
 3. Pani/Pana/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Szczecinie, ul. Świętego Wojciecha 13.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Podpis Administratora

____________________________________________________________

Szanowni Państwo!

         Serdecznie witam Państwa, Rodziców uczniów klas I, w naszej szkolnej społeczności.

         W szkole, którą wybraliście dla swojego dziecka realizowanych jest kilka programów kierowanych zarówno do uczniów jak i do dorosłych.

Szkoła Podstawowa nr 2 od 4 lat jest uczestnikiem ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”, w ramach której prowadzony jest wolontariat oraz wystawiane są przedstawienia profilaktyczne. Od tego roku przystępujemy do akcji „Bezpieczna szkoła” i stajemy do konkursu w ramach tego programu.

Występujemy również jako ambasador programu „Dzieciństwo bez przemocy”. Ubiegłoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Zamiast klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. W ramach tej kampanii przekonywaliśmy rodziców naszych uczniów o negatywnych konsekwencjach stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz nakłanialiśmy do innych metod dyscyplinowania i wyznaczania dziecku granic.

Od dwóch lat zaangażowani jesteśmy w akcję „Zły dotyk”.  

W czasie zebrań klasowych będziemy przekazywać Państwu materiały informacyjne: plakaty, broszury, ulotki, informatory. Będą odbywały się także zajęcia ze specjalistami.

Nasza Szkoła od wielu lat wydaje gazetę dla rodziców naszych uczniów. Nosi ona nazwę „Partner”. Znajdziecie w niej Państwo wiele informacji o bieżących sprawach szkolnych, jak i o osiągnięciach naszych uczniów. Możecie być także jej współtwórcami, umieszczając swoje artykuły na jej stronach. Wystarczy napisać na podaną w informatorze skrzynkę e mailową.          

       Z życzeniami udanej i twórczej współpracy

                                                          Pedagog szkolny

                                                                   Katarzyna Pycka

 

50 rad dla rodziców
– Jak włączyć się w edukację własnego dziecka?

 1. Okazuj zainteresowanie i doceniaj pracę nauczycieli i dyrektora.
 2. Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.
 3. Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia.
 4. Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i zainteresowaniach swojego dziecka.
 5. Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach, jakie sobie stawia Twoje dziecko.
 6. Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w szkole.
 7. Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.
 8. Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z Tobą (telefon, e-mail, list, notatka w zeszycie dziecka).
 9. Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w szkole; nie podważaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych zasad w domu (okazywanie szacunku starszym, poprawne zachowanie przy stole, kulturalny język itp.).
 10. Korzystaj z możliwości przeprowadzania nieformalnych rozmów, nawiązywania kontaktów z nauczycielami, personelem szkoły, innymi rodzicami
 11. Swoje wymagania, oczekiwania i uwagi przedstawiaj szczerze, otwarcie i niezwłocznie. Niech nie mają okazji urosnąć do problemu
 12. Bierz udział w spotkaniach rodziców i pracy organów przedstawicielskich
 13. Szukaj informacji o szkole, czytaj biuletyny; zaglądaj na stronę www. szkoły
 14. Poznaj godziny pracy sekretariatu, dyżurów nauczycielskich i dyrektorskich, terminy dni otwartych
 15. Zgromadź informacje na temat systemu oceniania i wymagań wobec Twojego dziecka (śródrocznych, na zakończenie semestru/roku, wymagań egzaminacyjnych)
 16. Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka a także ich rodziców
 17. Staraj się śledzić życie szkoły i w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla – lub z udziałem rodzin uczniów; pomóż organizować takie imprezy
 18. Włącz się w pracę zespołów rodziców uczestniczących w konsultowaniu lub tworzeniu programu szkolnego.
 19. Weź udział w organizowanych dla rodziców warsztatach lub seminariach. Jeśli nie są organizowane podsuń szkole pomysł ich zorganizowania.
 20. Bierz udział w godzinach wychowawczych i lekcjach otwartych, na które jesteś zapraszany.
 21. Włącz się w organizacje imprez dla rodziców i rodzin organizowanych przez szkołę (święto szkoły, sportowe zawody rodzinne, przedstawienia teatrzyku szkolnego, aukcje na rzecz szkoły, piknik rodzicielski)
 22. Włącz się w opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych, zaproponuj swoją pomoc w ich prowadzeniu (opieka nad młodszymi dziećmi, dowożenie dzieci na basen, do kina itp.).
 23. W miarę możliwości wspieraj fundusz rodzicielski lub ofiaruj własną pracę (od pomocy w drobnych remontach, szycia zasłon, przygotowywania pomocy naukowych, pieczenia ciastek na imprezy szkolne, po prowadzenie koła zainteresowań).
 24. Ustal z nauczycielem plan postępowania w stosunku do Twojego dziecka zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.
 25. Omawiaj ze swoim dzieckiem przebieg szkolnego dnia, dowiaduj się o plany i ważne dla dziecka wydarzenia w zbliżającym się czasie.
 26. Poznaj mocne i słabe strony dziecka w szkole.
 27. Zadbaj, aby dziecko miało w domu wydzielone ciche i dobrze oświetlone miejsce do nauki i odrabiania lekcji.
 28. Pomóż swojemu dziecku zaplanować pracę, podzielić duże i trudne zadania na małe kroki.
 29. Ustal w miarę możliwości stałe godziny spokojnej pracy dziecka w domu – w tym czasie nie angażuj go do innych czynności.
 30. Okazuj szacunek dla pracy dziecka, doceniaj jego wysiłek.
 31. Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał razem z dzieckiem.
 32. Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania, grania itp.), czytania książek, słuchania dobrej muzyki; czytajcie razem, chociaż kilka minut każdego dnia.
 33. Organizuj w miarę możliwości rodzinne wycieczki do biblioteki, ogrodu zoologicznego, botanicznego, teatru, kina, na koncert, do muzeum, parku, lasu itp., aby wykorzystać je jako sposobność do zdobycia nowych ciekawych informacji.
 34. Wspólnie z dzieckiem wybierz i zaplanuj programy telewizyjne, które będzie mogło oglądać; gdy możesz, oglądaj je razem z nim i rozmawiaj o tym, co widziało i czego się nauczyło.
 35. Od czasu do czasu baw się z dzieckiem – graj w gry dydaktyczne, towarzyskie, komputerowe itp.
 36. Pomóż dziecku w zaplanowaniu przygotowań do klasówki, sprawdzianu, egzaminu.
 37. Pomóż zorganizować w szkole spotkania rodziców poświęcone wymianie doświadczeń na temat „Jak pomagać swojemu dziecku w odrabianiu prac domowych?”
 38. Weź udział w szkolnym festiwalu nauki; zaoferuj szkole swoje zdolności, talenty, umiejętności.
 39. Podejmij się opieki nad uczniami w czasie zajęć popołudniowych i prac porządkowych w szkole; weź udział w szkolnej wycieczce.
 40. Pomóż zorganizować system rodzicielskiego wolontariatu w szkole.
 41. Poznaj zasady szkolnego regulaminu i pomagaj nauczycielom w utrzymywaniu dyscypliny.
 42. Pomóż zorganizować prace społeczne uczniów.
 43. Zaoferuj nieodpłatnie szkole swoje eksperckie usługi w dziedzinach, na których się znasz i możesz pomóc.
 44. Dowiedz się jak najwięcej na temat działań podejmowanych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np.dysleksją, dysgrafią, ADHD, autyzmem…).
 45. Podejmuj się funkcji społecznych w radach przedstawicielskich rodziców, także na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
 46. Zachęcaj swoje dziecko do pełnienia funkcji społecznych i udziału w samorządzie uczniowskim i wspieraj je w działaniu.
 47. Staraj się poznać prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do podejmowania odpowiedzialnej dyskusji o pracy szkoły; obserwuj zmiany w prawie oświatowym i w miarę potrzeby zabieraj głos na temat kierunku tych zmian.
 48. Pomóż szkole w gromadzeniu dodatkowych funduszy, ubieganiu się o dotacje, stypendia i granty oraz utrzymaniu w dobrym stanie majątku szkolnego.
 49. Wspieraj działania organizacji wychowawczych na terenie szkoły swojego dziecka (np. harcerstwa).
 50. Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz potrzebujących pomocy; sam służ przykładem.

Zaczerpnięte z http://www.ceo.org.pl.

                                    Ważne osoby i instytucje:

 

Sekretariat SP nr 2              nr tel. 0-91 38 20 784

www.sp2kamienpomorski.pl

e-mail: sp2kamienpom@op.pl

Dyrektor                     nr tel. wewnętrzny 32

Elżbieta Słowik

Wicedyrektor       nr tel. wewnętrzny 33

Bożena Sito

Pedagog         nr tel. wewnętrzny 38

Katarzyna Pycka

pedagog_sp2kamienpomorski@op.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

Kamień Pomorski

0-91 38 20 773

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wolińska 7B

Kamień Pomorski

0-91 38 23 386

pcpr.kamienpomorski@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kopernika 26

Kamień Pomorski

tel. 0-91 38 22 779