Dla rodziców

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana – rodzica uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 9, tel: 91 38 20784, mail: sp2kamienpom@op.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 9, tel: 91 38 20784, mail: bs.inspektor@wp.pl
 2. Dane osobowe Pani/Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych w placówce.
 3. Pani/Pana/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Szczecinie, ul. Świętego Wojciecha 13.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Podpis Administratora

 

Szanowni Państwo!

         Serdecznie witam Państwa, Rodziców uczniów klas I, w naszej szkolnej społeczności.

         W szkole, którą wybraliście dla swojego dziecka realizowanych jest kilka programów kierowanych zarówno do uczniów jak i do dorosłych.

Szkoła Podstawowa nr 2 od 4 lat jest uczestnikiem ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”, w ramach której prowadzony jest wolontariat oraz wystawiane są przedstawienia profilaktyczne. Od tego roku przystępujemy do akcji „Bezpieczna szkoła” i stajemy do konkursu w ramach tego programu.

Występujemy również jako ambasador programu „Dzieciństwo bez przemocy”. Ubiegłoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Zamiast klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. W ramach tej kampanii przekonywaliśmy rodziców naszych uczniów o negatywnych konsekwencjach stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz nakłanialiśmy do innych metod dyscyplinowania i wyznaczania dziecku granic.

Od dwóch lat zaangażowani jesteśmy w akcję „Zły dotyk”.  

W czasie zebrań klasowych będziemy przekazywać Państwu materiały informacyjne: plakaty, broszury, ulotki, informatory. Będą odbywały się także zajęcia ze specjalistami.

Nasza Szkoła od wielu lat wydaje gazetę dla rodziców naszych uczniów. Nosi ona nazwę „Partner”. Znajdziecie w niej Państwo wiele informacji o bieżących sprawach szkolnych, jak i o osiągnięciach naszych uczniów. Możecie być także jej współtwórcami, umieszczając swoje artykuły na jej stronach. Wystarczy napisać na podaną w informatorze skrzynkę e mailową.          

       Z życzeniami udanej i twórczej współpracy

                                                          Pedagog szkolny

                                                                   Katarzyna Pycka

 

50 rad dla rodziców
– Jak włączyć się w edukację własnego dziecka?

 1. Okazuj zainteresowanie i doceniaj pracę nauczycieli i dyrektora.
 2. Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.
 3. Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia.
 4. Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i zainteresowaniach swojego dziecka.
 5. Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach, jakie sobie stawia Twoje dziecko.
 6. Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w szkole.
 7. Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.
 8. Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z Tobą (telefon, e-mail, list, notatka w zeszycie dziecka).
 9. Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w szkole; nie podważaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych zasad w domu (okazywanie szacunku starszym, poprawne zachowanie przy stole, kulturalny język itp.).
 10. Korzystaj z możliwości przeprowadzania nieformalnych rozmów, nawiązywania kontaktów z nauczycielami, personelem szkoły, innymi rodzicami
 11. Swoje wymagania, oczekiwania i uwagi przedstawiaj szczerze, otwarcie i niezwłocznie. Niech nie mają okazji urosnąć do problemu
 12. Bierz udział w spotkaniach rodziców i pracy organów przedstawicielskich
 13. Szukaj informacji o szkole, czytaj biuletyny; zaglądaj na stronę www. szkoły
 14. Poznaj godziny pracy sekretariatu, dyżurów nauczycielskich i dyrektorskich, terminy dni otwartych
 15. Zgromadź informacje na temat systemu oceniania i wymagań wobec Twojego dziecka (śródrocznych, na zakończenie semestru/roku, wymagań egzaminacyjnych)
 16. Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka a także ich rodziców
 17. Staraj się śledzić życie szkoły i w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla – lub z udziałem rodzin uczniów; pomóż organizować takie imprezy
 18. Włącz się w pracę zespołów rodziców uczestniczących w konsultowaniu lub tworzeniu programu szkolnego.
 19. Weź udział w organizowanych dla rodziców warsztatach lub seminariach. Jeśli nie są organizowane podsuń szkole pomysł ich zorganizowania.
 20. Bierz udział w godzinach wychowawczych i lekcjach otwartych, na które jesteś zapraszany.
 21. Włącz się w organizacje imprez dla rodziców i rodzin organizowanych przez szkołę (święto szkoły, sportowe zawody rodzinne, przedstawienia teatrzyku szkolnego, aukcje na rzecz szkoły, piknik rodzicielski)
 22. Włącz się w opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych, zaproponuj swoją pomoc w ich prowadzeniu (opieka nad młodszymi dziećmi, dowożenie dzieci na basen, do kina itp.).
 23. W miarę możliwości wspieraj fundusz rodzicielski lub ofiaruj własną pracę (od pomocy w drobnych remontach, szycia zasłon, przygotowywania pomocy naukowych, pieczenia ciastek na imprezy szkolne, po prowadzenie koła zainteresowań).
 24. Ustal z nauczycielem plan postępowania w stosunku do Twojego dziecka zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.
 25. Omawiaj ze swoim dzieckiem przebieg szkolnego dnia, dowiaduj się o plany i ważne dla dziecka wydarzenia w zbliżającym się czasie.
 26. Poznaj mocne i słabe strony dziecka w szkole.
 27. Zadbaj, aby dziecko miało w domu wydzielone ciche i dobrze oświetlone miejsce do nauki i odrabiania lekcji.
 28. Pomóż swojemu dziecku zaplanować pracę, podzielić duże i trudne zadania na małe kroki.
 29. Ustal w miarę możliwości stałe godziny spokojnej pracy dziecka w domu – w tym czasie nie angażuj go do innych czynności.
 30. Okazuj szacunek dla pracy dziecka, doceniaj jego wysiłek.
 31. Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał razem z dzieckiem.
 32. Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania, grania itp.), czytania książek, słuchania dobrej muzyki; czytajcie razem, chociaż kilka minut każdego dnia.
 33. Organizuj w miarę możliwości rodzinne wycieczki do biblioteki, ogrodu zoologicznego, botanicznego, teatru, kina, na koncert, do muzeum, parku, lasu itp., aby wykorzystać je jako sposobność do zdobycia nowych ciekawych informacji.
 34. Wspólnie z dzieckiem wybierz i zaplanuj programy telewizyjne, które będzie mogło oglądać; gdy możesz, oglądaj je razem z nim i rozmawiaj o tym, co widziało i czego się nauczyło.
 35. Od czasu do czasu baw się z dzieckiem – graj w gry dydaktyczne, towarzyskie, komputerowe itp.
 36. Pomóż dziecku w zaplanowaniu przygotowań do klasówki, sprawdzianu, egzaminu.
 37. Pomóż zorganizować w szkole spotkania rodziców poświęcone wymianie doświadczeń na temat „Jak pomagać swojemu dziecku w odrabianiu prac domowych?”
 38. Weź udział w szkolnym festiwalu nauki; zaoferuj szkole swoje zdolności, talenty, umiejętności.
 39. Podejmij się opieki nad uczniami w czasie zajęć popołudniowych i prac porządkowych w szkole; weź udział w szkolnej wycieczce.
 40. Pomóż zorganizować system rodzicielskiego wolontariatu w szkole.
 41. Poznaj zasady szkolnego regulaminu i pomagaj nauczycielom w utrzymywaniu dyscypliny.
 42. Pomóż zorganizować prace społeczne uczniów.
 43. Zaoferuj nieodpłatnie szkole swoje eksperckie usługi w dziedzinach, na których się znasz i możesz pomóc.
 44. Dowiedz się jak najwięcej na temat działań podejmowanych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np.dysleksją, dysgrafią, ADHD, autyzmem…).
 45. Podejmuj się funkcji społecznych w radach przedstawicielskich rodziców, także na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
 46. Zachęcaj swoje dziecko do pełnienia funkcji społecznych i udziału w samorządzie uczniowskim i wspieraj je w działaniu.
 47. Staraj się poznać prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do podejmowania odpowiedzialnej dyskusji o pracy szkoły; obserwuj zmiany w prawie oświatowym i w miarę potrzeby zabieraj głos na temat kierunku tych zmian.
 48. Pomóż szkole w gromadzeniu dodatkowych funduszy, ubieganiu się o dotacje, stypendia i granty oraz utrzymaniu w dobrym stanie majątku szkolnego.
 49. Wspieraj działania organizacji wychowawczych na terenie szkoły swojego dziecka (np. harcerstwa).
 50. Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz potrzebujących pomocy; sam służ przykładem.

Zaczerpnięte z http://www.ceo.org.pl.

                                    Ważne osoby i instytucje:

 

Sekretariat SP nr 2              nr tel. 0-91 38 20 784

www.sp2kamienpomorski.pl

e-mail: sp2kamienpom@op.pl

Dyrektor                     nr tel. wewnętrzny 32

Elżbieta Słowik

Wicedyrektor       nr tel. wewnętrzny 33

Bożena Sito

Pedagog         nr tel. wewnętrzny 38

Katarzyna Pycka

pedagog_sp2kamienpomorski@op.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

Kamień Pomorski

0-91 38 20 773

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 10

Kamień Pomorski

0-91 38 23 386

pcpr.kamienpomorski@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wąska 1

Kamień Pomorski

tel. 0-91 38 22 779

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI